Podium voor Roemeense Kunst, Cultuur en Wetenschap in Nederland, Culturele uitwisseling
 
 
 
 

De Stichting

ANBI

Salon de Arte Carmen Sylva, opgericht in het voorjaar 2014 als een culturele club voor vrienden en genodigden is in april 2017 een stichting geworden om als zodanig de continuïteit van de activiteiten en de verdere ontwikkeling hiervan te kunnen waarborgen. De uitgangspunten vanaf de start van de Salon in 2014, het bieden van een podium voor de rijke en veelzijdige Roemeense kunst, cultuur en wetenschap in Neerland is niet gewijzigd en het is de bedoeling dat ook de in gang gezette activiteiten zoveel mogelijk doorgaan. Nu de Salon een stichting is hopen wij een nog uitdagender programma te kunnen samenstellen, meer samenwerkingsmogelijkheden te hebben en een breder publiek te kunnen bereiken.

Naamstelling: RCCR – (Roemeens Cultureel Centrum gevestigd in Rotterdam )

Doelstelling:  De stichting heeft ten doel om de Roemeense kunst, cultuur en wetenschap in al haar verschijningsvormen en in de meest uitgebreide zin bekendheid te laten krijgen en het publiek hiermee kennis te laten maken alsook het stimuleren van de culturele uitwisseling en daarmee de samenwerking tussen Nederland en Roemenië te bevorderen.

 

Missie en Visie:  Het uitwisselen van kennis op het gebied van kunst en cultuur vergroot de kans om elkaar beter te leren kennen en te begrijpen, draagt bij aan het vergroten van verbinding tussen mensen, zet aan tot een creatief proces. In een multiculturele samenleving als Nederland wil de stichting graag een brug zijn die de Roemeense en de Nederlandse kunst en cultuur bij elkaar brengt en daarmee bijdraagt aan het verrijken van het culturele klimaat in beide landen.

Bestuur:  Het bestuur van de stichting bestaat uit drie personen: een voorzitter, een penningmeester /secretaris en een bestuurslid. De stichting heeft naast het bestuur een groep adviseurs, specialisten op diverse vakgebieden die het bestuur zo nodig adviseren bij de programmering en de activiteiten. Het bestuur is gevormd doorAndrea Teunissen-Oprea, voorzitter, Gerda Mulder, penningmeester en Maria Rus Bojan, lid.

Beloning bestuur:  De beleidsbepalers (het bestuur en adviseurs) van de stichting zetten zich vrijwillig in en ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Kamer van Koophandel:  De stichting is ingeschreven in het register van de onder het nummer: 68663609  en RSIN 857540907.

 

Financiën: De stichting heeft geen winstoogmerk. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:  subsidies en donaties, schenkingen, giften, sponsorgelden.

 

Administratie: Binnen het bestuur beheert de penningmeester de financiën en voert deze de boekhouding. Jaarlijks zal de penningmeester schriftelijk verslag doen door middel van het vaststellen van de balans en de staat van baten en lasten. Het eind financieel verslag wordt door een accountant opgemaakt en verder ter inzage op de website van de stichting gepubliceerd.

 

 

Beleidsplan 2017-2020

 

 
  
Copyright Carmen Sylva site map | terms of use
Carmen Sylva Foundation Romanian Cultural Centre Podium voor Roemeense Kunst, Cultuur en Wetenschap in Nederland, Culturele uitwisseling